top of page

Tunne Työ 2.0 aineryhmäfoorumit - esimerkkejä - työelämälähtöisyys oppiaineessa

Tunne Työ 2.0 -hankkeen päätöswebinaarissa 4. toukokuuta järjestettiin aineryhmäfoorumit, joissa eri oppiaineiden opettajat pääsivät jalostamaan kurssi-ideoitaan työelämälähtöisyys edellä.


Tässä pari esimerkkiä:


"Suunnittelimme Ä12-moduulin (1 op) osittaiseen toteutukseen projektiviikon, jonka aikana opiskelijat laajentavat ja syventävät ymmärrystään kielestä ja monikielisyydestä. Projektit toteutetaan niin, että opiskelijat haastattelevat yritysmaailman ja kolmannen sektorin asiantuntijoita kielten moninaisuuden merkityksestä yhteiskunnassa ja työelämässä. Haastattelut julkaistaan mediatuotoksina, esim. podcasteina tai videoina, ja ne ovat koko kouluyhteisön hyödynnettävissä."


"Asiantuntijoiden näkökulmien kautta tehdään näkyväksi myös oman kouluyhteisön monikielisyyttä. Opiskelija ymmärtää kielen sosiaalisen luonteen ja merkityksen yksilön kuin yhteisön kannalta. Opiskelijoiden ajattelu kehittyy, kun heidän ymmärrys laajenee kielistä ja teksteistä merkityksiä rakentavina kokonaisuuksina."


- Nina Hämäläinen, Lappeenranta


"Suunnittelimme yhteiskuntaopin kurssia YH3 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma, jossa tutustutaan Euroopan unioniin ja turvallisuuteen sekä kansainvälisiin järjestöihin. Järjestöihin tutustutaan posteritehtävän avulla. Tämä järjestetään kurssilla viikon mittaisena projektina. Opiskelijan tehtävä on etsiä pienryhmissä tietoa valitsemastaan kansainvälisestä järjestöstä ja esitellä se muille. Euroopan unionin toimintaan liittyen opiskelijat tekevät uutisvideot, jostakin aiheeseen liittyvästä sisällöstä, johon ovat etsineet tietoa."


"Turvallisuutta käsitellään ulkopuolisen vierailijan kanssa. Vierailun voi pyytää puolustusvoimista, poliisista, pelastuslaitokselta, rauhanturvaajien tai muiden turvallisuusalan järjestöjen keskuudesta."


"Projektin jälkeen jokainen opiskelija tuottaa projektiraportin, jonka he itse arvioivat. Tämän lisäksi opiskelijat tekevät vertailevia havaintoja heihin netin kautta vaikuttavien valikoitujen sisältöjen kautta."


 • Opiskelija tunnistaa eri vaikuttamisen keinoja.

 • Opiskelija ymmärtää EU:n toiminnan ja vaikutuksen sekä kykenee osallistumaan siihen

 • Syventää opiskelijan ymmärrystä itsestään kansainvälisenä toimijana, globaalina vaikuttajan

 • Ymmärtää talouteen liittyviä uutisia ja kiinnostuu seuraamaan niitä

 • Mikro- ja makrotalouden keskeiset periaatteet ja oman talouden ymmärtäminen ja hallinta

 • Kansalaisjärjestöjen tomintamallien tunteminen ja niiden tuottamat materiaalit

 • Osaa tarkastella taloudellisia asioita myös eettiseltä kannalta.

 • Opiskelija osaa tehdä perusteltuja taloudellisia päätöksiä ja suunnitella omaa talouttaan

 • Laaja-alaisen turvallisuus-käsitteen ymmärtäminen Suomessa ja kansainvälisesti

 • Opiskelija tunnistaa organisaation/toimijan omat motiivit ja vaikuttimet

 • Laitetaan opiskelijat vertailemaan omia sometilejään ja tunnistetaan niiden kautta eri toimijoiden vaikuttamisen kohdentamista (40 min). Tämän jälkeen otetaan joku esimerkki johon halutaan vaikuttaa ja etsitään järjestöjä joiden kautta se onnistuisi tehokkaasti (35 min).

 • Median seuraaminen ja keskustelut aiheista. Käsitteet tulevat tutuiksi. Esim. viherpesu. Miten yritykset tuovat itsensä mediassa esille. Harjoitellaan medialukutaitoa ja keskustelutaitoja. Koko opintojakson ajan!

 • Näiden ympärille voi rakentaa tehtäviä - esim. kuinka sijoitetaan vihreästi? Yritys- tai järjestövierailu (kesto 1 oppitunti) - esim. työehtoneuvottelusimulaatio (kesto 1 oppitunti)

 • Neuvottelutaitojen harjoitteleminen ja käytöstapojen muisteleminen neuvottelutilanteessa

 • Opiskelijan tehtävänä on tehdä uutisvideo, joka liittyy Euroopan unionin toimintaan

 • Perusasioiden sisäistäminen, esim. oman palkkakuitin/ veroilmoituksen tutkiminen. Oman työn sitominen opintojakson sisältöihin ja kansantalouden kiertokulkuun (kaksi oppituntia).

 • Työelämätaitojen kehittäminen yhdessä ryhmän kanssa

 • Eettisten toimintatapojen ja oman toiminnan/ valintojen ennakointi ja tiedostaminen

- Elina Hölttä, Lahti

- Tero Mattila, Espoo

- Tiina Jokinen, Vantaa


Edit. Heidi Hannikainen

Viimeisimmät
Arkisto
bottom of page