top of page

Kimpisen lukio - Unelmien kanavaristeily - Tunne Työ 2.0

Unelmien kanavaristeily nuorille


Saimaan kanava on useimmille nimenä tuttu mutta sen tarkempi historiallinen, poliittinen, kulttuurinen ja taloudellinen merkitys sen sijaan ei välttämättä ole, edes lappeenrantalaisille. Siksi Kimpisen lukiossa päätettiin keväällä 2021 ottaa Saimaan kanava tarkempaan tarkasteluun historian kurssilla HI03, Itsenäisen Suomen historia.


Mukaan kanavateeman tarkasteluun halusimme sisällyttää korkeakouluyhteistyön. Saimme mukaan suunnitteluun ja toteutukseen LAB-ammattikorkeakoulusta matkailuun erikoistuneen liiketoiminnan lehtorin Ilkka Lehtolan. Kollegani toteutti ensin Ilkan kanssa yhden oppitunnin mittaisen kokeilun. Tämän kokeilun jälkeen ja siitä saadun palautteen pohjalta suunnittelin Ilkan kanssa omalle kurssilleni laajemman, koko kurssin mittaisen projektityön. Toteutimme tämän osana Tunne Työ 2.0 -hanketta. Esittelen tässä blogitekstissä projektityötämme lyhyesti, tarkemmin sitä esitellään laatimassani Tralla-tuotekortissa.


Monipuolista projektityöskentelyä


Projektityöhön sisällytettiin sekä tiedollisia että taidollisia tavoitteita. Toteutusmallissa haluttiin tarkastella sisävesien vesireittien ja erityisesti Saimaan kanavan historiallista, poliittista, taloudellista ja kulttuurista merkitystä. Näin pystyimme hyödyntämään paikallishistoriaa ja vahvistamaan sen osaamista. Lisäksi tavoitteena oli harjoitella historiallisen tiedon soveltamista käytäntöön ja osoittaa, miten historiaa voi matkailualalla hyödyntää. Korkeakouluyhteistyö avasi lukiolaisille matkailualaa yhtenä jatko-opinto- ja uravaihtoehtona.


Projektityö käynnistyi Ilkan ja minun yhdessä vetämällä luennolla, jossa kävimme läpi Saimaan kanavan historiaa ja nykypäivää sekä esittelimme projektityön tavoitteet, tehtävänannon ja työskentelyohjeet. Opiskelijoiden tehtävänä oli suunnitella ohjelmaa risteilylle Lappeenrannasta Viipuriin kuvitteelliselle neljän 18-22-vuotiaan nuoren ryhmälle. Ohjelman suhteen opiskelijat saivat muuten vapaat kädet, mutta siihen tuli sisällyttää kanavan historiaa, mobiililaitteiden hyödyntämistä sekä ruokailu. Lähdeaineistona toimi muun muassa luento- ja verkkoaineisto sekä haastattelut.


Työskentely tapahtui tiimeissä, joiden tuli aikatauluttaa ja organisoida työskentelyään. Osa työskentelystä tapahtui luokkahuoneessa, mutta tiimien tuli myös jalkautua sekä Lappeenrannan satamaan että kanavaympäristöön kuvien ottamista ja havainnointia varten. Pääosin tiimit laativat tuotoksensa diaesityksinä, mutta yksi ryhmistä teki videon: työskentely vahvisti siis myös tietoteknistä osaamista. Monipuolisten tieto- ja taitotavoitteiden sekä työskentelytapojen käyttämisen kautta opiskelijat pääsivät näyttämään monipuolisesti osaamistaan sekä vahvistamaan jatko-opinto- ja työelämätaitojaan.


Purku ja palaute


Tuotokset purettiin kurssin päättöpäivän aamuna ennen koetta. Tuotosten esittäminen suullisesti sekä muiden ryhmien tuotosten sparraus olivat tärkeitä projektille asetettuja taitotavoitteita. Ilkka Lehtola oli myös mukana purkutilaisuudessa tutustumassa tuotoksiin sekä antamassa niistä palautetta. Sekä sparraavien ryhmien että Ilkan antamat palautteet huomioin kurssiarvosanassa.


Teetimme projektityöstä palautekyselyn, joka pohjautui tavoitteisiin ja tiimityöskentelyyn (esim. työnjaon tasapuolisuus). Pyysimme opiskelijoita myös antamaan oppimiskokemuksestaan arvosanan asteikolla 4-10. Kaikki arvosanat sijoittuivat asteikolle 8-10. Opiskelijat pitivät erityisesti tiimityöskentelystä sekä luovasta toteutustavasta. He kokivat oppineensa erityisesti projektityöskentelyä, haastattelujen tekemistä ja historiallisen tiedon soveltamista käytäntöön. Myös Saimaan kanava ja sen merkitys avautuivat nyt paremmin. Ohjeistukseen toivottiin sen sijaan vielä täsmennyksiä. Kävimme Ilkan kanssa palautteet yhdessä läpi ja totesimme, että jatkossa luokan ulkopuolista työskentelyä voisi olla enemmän. Lisäksi mukaan projektiin voisi pyytää jonkun matkailualaa edustavan yrityksen.


Kurssin opettajana koin projektityön virkistävänä vaihteluna. Korkeakouluyhteistyö sujui erittäin hyvin. Projektityö vei aikaa, mutta tästä huolimatta saavutimme kurssilla myös muut opetussuunnitelman mukaiset keskeiset tavoitteet. Koin, että opiskelijat tulivat projektityöskentelyn myötä läheisemmiksi kuin “normikurssilla”. Olen heidän ennakkoluulottomasta asenteestaan projektityöskentelyyn, siitä suoriutumisesta sekä tuotoksista hyvin ylpeä.


Teksti ja kuva: Niina Kuhanen, historian ja yhteiskuntaopin lehtori

Kimpisen lukio, LappeenrantaViimeisimmät
Arkisto
bottom of page