top of page

Ilmiölähtöinen työelämäopetus – Lauri Vaara – Tunne Työ 2.0

Kaikille avoin ja maksuton webinaari Tunne Työ 2.0 -hankkeen Teams-kanavalla 7.10. klo 15-16
Alla kooste webinaarista - Ilmiölähtöinen työelämäopetus


Talous ja nuoret TATin pedagoginen asiantuntija Lauri Vaara avasi, mitä on ilmiölähtöinen opetus ja oppiminen, millainen rooli on opettajalla, ja millaisia kompastuskiviä prosessiin saattaa liittyä.


Ilmiöpohjaisella opetuksella ja oppimisella tarkoitetaan yleensä erilaisten ilmiöiden tarkastelua mahdollisimman laaja-alaisesti ja tiede- ja tutkimuslähtöisesti. Se on siis tutkivaa oppimista, jossa esim. koulumaailmassa oppijoilla on mahdollisuus yhdistellä eri oppiaineiden tarjoamia näkökulmia dialogiin. Oppijat pääsevät näin ollen kokeilemaan eri tieteenalojen tarjoamia ”linssejä”. On hyvä huomioida, että vaikka ilmiölähtöisen opetuksen ja oppimisen avulla on mahdollisuus muodostaa isompia kokonaisuuksia, on se prosessina aina kompromissi. Tärkeää on huomioida keskenään ristiriitaiset näkökulmat.

Opetusryhmän kanssa voi aloittaa tutkimalla, mikä ylipäätään on ilmiö? Millainen on hyvä ilmiö? Miten herättää kiinnostus ilmiöstä? Mitä jo tiedämme ilmiöstä? Miten osallistaa kaikki oppijat; mitä esim. työkaluja juuri omassa koulussa on tarjolla, joista voi olla hyötyä ilmiön tarkastelussa. Miten voimme saada otteen kokonaisuudesta?


Keskeisenä on tulevaisuusajattelu, jossa pohditaan mahdollisia tulevaisuuksia. ”Ilmiönä tulevaisuuden työ”. Tässä ilmiössä voidaan keskittää fokus mm. työn murrokseen ja kestävään kasvuun. On hyvä tutkia, millainen on tulevaisuuden työelämämaisema. Mahdolliset vaihtoehdot? Vaikka tulevaisuus ei ole lukittu, niin siihen voidaan vaikuttaa.


Opettajan roolina on säädellä. Ilmiö ja oppimistavoitteet muotoillaan opettajan osoittamien raamien sisällä. Oppijat kuitenkin itse määrittelevät ilmiön sekä kaikki sen ymmärtämiseen tarvittavat tutkimuskysymykset ja resurssit. Opettaja luo aikataululliset raamit ja haastaa tarvittaessa. Painotus on nuorten itse- ja vertaisarvioinnissa.


Ilmiölähtöisen oppimisen mahdollisia kompastuskiviä tai haasteita voi olla mm. että ei osata hyödyntää arviointia tutkimusprosessin aikana, eri näkökulmia ja oppiaineita saattaa yhdistää vain nimellisesti joku kulma, ja eri teemojen ymmärtäminen, tieteellisyys, tutkimuksellisuus ja objektiivisuus unohtuvat.


Maailman talousfoorumi on vuonna 2016 arvioinut, että 65 prosenttia nuorista työllistyy ammattiin, jota ei ole vielä olemassa. Tämä tarkoittaa, että olemassa olevien ammattien toimenkuvat muuttuvat.


Ilmiölähtöinen työelämäopetus on yhteisöllistä tiedonrakentamista.


Viimeisimmät
Arkisto