top of page

Poimintoja Tunne Työ -suunnitele ura-hankkeen loppuseminaarista

Tunne Työ-hankkeen loppuseminaari järjestettiin kauppakeskus REDIssä Helsingissä 7.11.2019. Seminaarin teemana oli "Osaamiset jakoon" ja tavoitteena oli jakaa hankkeen tuloksia osatoteuttajille, yhteistyökumppaneille sekä kaikille työelämälähtöisen pedagogiikan kehittämisestä kiinnostuneille. Seminaarissa haluttiin antaa ääni hankkeessa mukana ollelle opetushenkilöstölle, opiskelijoille ja yhteistyökumppaneille.


Tunne Työ-hankkeen projektipäällikkö Suvi Kytöharju esitteli seminaariyleisölle hankkeen tuloksia: 31 opettajaa on suorittanut hankkeen koulutusohjelman ja 16 rehtoria on osallistunut yritysjohtajien kanssa johtamisvarjostus-pilottiin. Seminaarissa esiteltiin myös hankkeen loppujulkaisu, joka on tiivis kooste hankkeen tuloksista ja opeista. Loppujulkaisuun voi tutustua tarkemmin täältä.


Osaamiset jakoon: Poimintoja seminaarissa pidetyistä puheenvuoroista


Lappeenrannan lukiokoulutuksen edustajat esittelivät seminaarissa lukioissa toteutettuja tiimipedagogiikan malleja. Lukioissa on järjestetty tiimiopetusta, mutta tiimipedagogiikkaa on hyödynnetty myös työelämäyhteistyössä. Mallit ovat kehittäneet sekä opetushenkilöstön että oppilaiden ihmissuhdetaitoja ja ne ovat mahdollistaneet uusien työskentelytapojen oppimista. Tiimiopetuksen kautta ollaan perehdytty myös uudenlaisiin arviointitapoihin.

Saimaan ammattikorkeakoulu (Saimia) esitteli seminaarissa myös Saimian ja Lappeenrannan lukiokoulutuksen yhteistyömuotoja. Yhteistyötä on hyödynnetty esimerkiksi lukioiden kemian ja äidinkielen kursseilla. Lisäksi yhteistyöprojekteja on tehty myös Saimian edustajien ja Lappeenrannan lukio-opettajien kanssa. Yhteistyömuodoissa on pyritty huomioimaan myös tiimikurssien ja tiimipedagogiikan kehittämistä.


Hankkeessa toteutettuja työelämälähtöisiä lukiokursseja käsiteltiin seminaarin paneelikeskustelussa. Paneeliin osallistui hankelukioiden opiskelijoiden ja opettajien lisäksi myös yhteistyökummpaneiden edustajia. Paneelissa keskusteltiin muun muassa Raflateam-kurssista Helsingin kielilukion opiskelijoiden näkökulmasta ja Espoon lukiolaisten roolista tapahtumatuottajakursseilla sekä työelämäkummpaneiden kokemuksista Vartijakortti, Minä brändinä- ja KesätyöX-kursseilta.

Myös opiskelijat pääsivät kertomaan seminaarissa miten he ovat kokeneet hankkeessa toteutetut työelämälähtöiset projektit ja mitä he ovat hankkeen aikana oppineet.


Seminaarissa esiteltiin myös Tikkurilan lukion Destination Vantaa ja StopOver Vantaa matkailutuoteprojekteja. Projektien päämääränä on muokata mielikuvaa Vantaasta kauttakulkaupinkina. Opiskelijat ovat kehitelleet ideoita siihen, miten Vantaasta saataisiin houkuttelvampi kohde turisteille. Projektien kärkenä ovat ennakkoluulottomat palvelukokeulut. Suurin osa toiminnasta toteutetaan englanniksi. Kolmas seminaarissa esitelty matkailutuoteprojekti on tehty yhteistyössä ammattiopisto Varian ja Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa. Tikkurilan lukion opiskelijat ovat päässeet esittelemään projektissa kehitettyä tuoteideaansa myös Suomen Matkatoimistoalojen järjestämän valtakunnallisen kilpailun finaaliin. Lisätietoa finaaliin päässeestä projektista löydät täältä. Tikkurilan lukion puheenvuorossa tuotiin hienosti esille sitä kuinka arvokasta potentiaalia lukiolaiset voivat työelämään tuoda. Projektilaisten seuraavana tavoitteena onkin saada yhteistyökummpaneita matkailutuotteiden toteuttamisen avuksi.


Nuori Yrittäjyys RY on yksi Tunne Työ-hankkeen yhteistyökummpaneista ja osatoteuttajista. Heidän puheenvuorossaan esiteltiin NY:n yhteistyöprojektia Aalto-yliopiston kanssa. Projektissa Aalto-yliopiston opiskelijat mentoroivat NY-yrityksiä. Projektiin voi tutustua tarkemmin täällä.


Seminaarissa esiteltyjä malleja ja käytäntöjä on koottu myös Tunne Työ-hankkeen Tralla-sivustolle.


Seminaari päätettiin Anna Perhon puheenvuoroon. Perho esitteli seminaarissa näkökulmia työelämän oppijoille. Hän toi puheenvuorossaan esille vahempien ja opetushenkilöstön esimerkin merkityksen. Nuoret muodostavat kuvaa työelämästä ja omasta roolistaan siinä, aikuisten antamien esimerkkien avulla. Antamalla positiivista mielikuvaa erilaisista ammateista ja työelämästä, nuori saa paremmat eväät tulevaisuuteen. Perho toivoi että tulevaisuudessa kaikki nuoret saisivat tuekseen henkilökohtaisen työelämämentorin. Mentorin merkitys on erityisen suuri niille nuorille, jotka eivät saa työelämämalleja ja tukea työelämään tutustumiseensa yksityiselämästään. Yleisö kehui loppukommenteissaan sitä että Perho myös kritisoi rakentavasti puheessaan intohimotyö-koseptin ihannointia. Urapolun aloittaminen voi tuntua tuskalliselta, mikäli kokee paineita siitä että kaikkien tulisi löytää heti oma intohimotyönsä. Hänen mukaansa sukupolvelta toiselle siirtyvien "Hullunkuristen perheiden" urapolut eivät enää toimi tulevaisuuden työelämässä, vaan kaikilla laajat mahdollisuudet muokata työelämäpolkuaan. Hyvää työelämäpolkua voi luoda myös tavoittelemalla intohimotyötä. Edes intohimotyössä työskentely ei ole jatkuvaa juhlaa. Mikäli oman tien löytämisessa on haasteita, hän kehoitti työelämäpolkua etsiviä tekemään ensin "vain jotain työtä". Tutustumalla erilaisiin töihin päädymme usein lopulta intohimotyöhön, sillä ihmiset tykkäävät tehdä asioita joissa he ovat hyviä.Seminaari oli innostava päätös Tunne Työ-hankkeen lopputapahtumapäivälle auppakeskus REDIssä. Tunne Työ-hanke kiittää lämpimästi kaikkia seminaarin puhujia sekä seminaariin osallistuneita!

Viimeisimmät
Arkisto
bottom of page