top of page

Toinen työelämäyhteistyön täyteinen lukuvuosi käynnistyy

Tunne Työ-hankkeen ensimmäinen vuosi on saatu päätökseen ja kesän jälkeen on alkamassa hankkeen toinen lukuvuosi. Menneenä lukuvuonna 2017-2018 hankkeessa lähdettiin kokeilemaan erilaisia uusia työelämäyhteistyön toimintamalleja sekä jatkokehitettiin lukioiden jo olemassa olevia käytäntöjä.

Lukuvuoden aikana suosittuja kehittämiskohteita olivat lukio-opiskelijoiden uravarjostuksen toteuttaminen, lukiokurssien tuunaaminen ja konseptointi, uusien kurssien suunnittelu, tiimioppimisen sekä -opettajuuden kehittäminen. Lukuvuoden aikana lanseerattiin työelämäpassi sekä toteutettiin erilaisia tulevaisuuden työelämään, uravalintoihin sekä korkeakouluopintoihin liittyviä tapahtumia sekä yhteistyömalleja. Kuluneen vuoden aikana lukioiden opiskelijat kuin opettajat vierailivat aktiivisesti eri yrityksissä ja organisaatioissa hankkeen tiimoilta. Useat eri lukiot lähtivät kehittämään lukion alumnitoimintaa, joka on osoittautunut hyvänä ja suosittuna muotona työelämäyhteistyön sekä -verkoston kehittämisessä. Lukuvuoden aikana saatiin konkreettisia uusia työelämäkumppanuuksia liikkeelle. Yritykset, sekä yhteisöt, jotka ovat sitoutuneet hankeyhteistyöhön, listataan hankkeen nettisivuille. Sivuille tullaan kerämään myös konkreettisia esimerkkejä, millaista yhteistyötä oppilaitosten kanssa on mahdollisuus toteuttaa.

Yksi hankkeen keskeinen yritysyhteistyön muoto käynnistyi myös menneen kevään aikana, kun johtamisvarjostus-pilotin toteutuminen varmistui. Yhdeksälle hankkeessa mukana olevan lukion rehtorille löydettiin varjostuspariksi yritysjohtaja. Ideana on, että rehtorit ja yritysjohtajat varjostavat vähintään yhden päivän ajan toistensa työpäivää ja oppivat toisiltaan vertaismentorointiprosessissa johtamisesta ja organisaation kehittämisestä.

Mukana varjostuksessa ovat kaikki hankekaupungit eli Helsinki (5 rehtori-yritysjohtaja -varjostusparia), Espoo (1), Vantaa (1), Lahti (1) ja Lappeenranta (1). Jokainen yritysjohtaja edustaa eri yritystä.

Kevään 2018 aikana käynnistyi yhteistyössä Spring House Oy:n kanssa hankkeen koulutusohjelma opetus- ja ohjaushenkilöstön työelämäyhteistyön ja työelämälähtöisten pedagogiikan kehittämiseksi. Lisäksi lukuvuoden aikana hankkeen puitteissa järjestettiin mm. aloitusseminaari, webinaari, yritysvierailuja ja tiimioppimisen benchmarkingmatka Jyväskylään.

Mitä kaikkea hankkeen oppilaitoksissa on luvassa hankkeen toisena lukuvuotena?

Helteinen kesä alkaa olla takana ja alkamassa on innostava toinen lukuvuosi. Hankkeen oppilaitoksissa tullaan tulevanakin lukuvuonna kokeilemaan ja jatkokehittämään malleja, joilla pyritään vahvistamaan opiskelijoiden jatkokoulutus- ja urasuunnitelmia.

Tulevana lukuvuonna alumnitoiminta on yhä yksi keskeisistä toimintamalleista, jota lukiot haluavat kehittää hankkeessa. Useammassa hankkeen lukiossa kehitetään sitä, miten alumniverkosto muodostetaan ja millaisten ratkaisujen tai sovellusten avulla alumneihin pidetään jatkossa yhteyttä. Myös huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö alumnitoiminnan tapaan on herättänyt kiinnostusta lukioiden keskuudessa. Myös erilaisia alumniluentosarjoja ja -tapahtumia kehitetään.

Opiskelijoiden uravarjostuksen toteuttaminen, esimerkiksi osana opinto-ohjauksen OP1- tai OP2-kurssia, on myös suosittu malli, jota halutaan kehittää ja jalkauttaa monessa hankelukiossa pysyväksi osaksi lukion toimintaa.

Osa lukioista tuunaa myös lukuvuoden aikana lukiokurssejaan. Ilahduttavaa on, että hankkeen tiimoilta on tavoitteena toteuttaa kursseilla uusia yhteistyöavauksia aktiivisemmin esim. vapaaehtoisjärjestöjen, ammatillisen koulutuksen tai korkeakoulujen kanssa. Toiveena on, että tätä kautta saadaan eri pilottien avulla aitoja yhteistyömuotoja lukion kursseilla esim. erilaisten projektien ja vierailujen muodossa. Myös tiimipedagogiikan kehittämistä jatketaan hankkeen tiimoilta. Lukuvuonna osassa hankelukioista aloitellaan uutta NY (Nuori Yrittäjyys ry) -toimintaa, kuten Vuosi yrittäjänä -ohjelmaa. Myös TAT:n bisneskurssien käynnistäminen tai useampaan kurssiin laajentaminen kiinnostaa hankelukioita.

Viime keväänä hankkeessa mukana olevat lukiot ovat valmistelleet suunnitelmiaan siitä, millaisia toimintamalleja lukioissa kehitetään. Hankelukioiden suunnitelmista on tehty tiivis kooste, josta voi nopeasti silmäillä, missä kehitetään mitäkin. Koosteen on tarkoitus auttaa verkostoitumisessa, kannustaa yhteiskehittämiseen ja benchmarkkaukseen. Koostetta päivitetään sitä mukaan kun kaikki saavat suunnitelmat valmiiksi lukuvuoden alussa.

Kohti työelämälähtöistä toimintakulttuuria

Lukioissa tapahtuvan kehittämistyön lisäksi hankkeessa on tavoitteena tukea opetus- ja ohjaushenkilöstön, kuin lukion johdon työelämätuntemusta, ohjauksellista työotetta sekä työelämälähtöistä pedagogiikkaa. Keväällä alkanut koulutusohjelma vajaalle 20. opettajille sekä opinto-ohjaajille jatkuu syksyllä. Luvassa on kolme koulutuspäivää, 4.9., 11.10. ja 22.11., joissa pureudutaan uraohjauksen käytäntöihin, verkostoitumiseen työelämän kanssa sekä työelämälähtöisen toimintakulttuurin kehittämiseen omassa työyhteisössä. Koulutuksen osallistujien palautteen perusteella arvioidaan aloitetaanko kevään 2019 kynnyksellä koulutusohjelma toisen koulutettavan ryhmän kanssa.

Rehtoreiden onnistumista lukioiden kehittämisessä yhteiskunnan vaatimuksia vastaaviksi ja toimintakulttuurien luomista yhä työelämälähtöisemmiksi tuetaan vertaismentorointiprosessin avulla. Johtamisvarjostus-pilotti käynnistyy elokuun lopussa, kun rehtorit ja yritysjohtajat tapaavat ensimmäistä kertaa NewCo Helsingin Yrityslinnan tiloissa Helsingissä ja pääsevät ensimmäisen kerran jakamaan osaamistaan ja ratkomaan johtamisen ydinkysymyksiä yhdessä ryhmän kanssa. Mikäli kokemukset pilotista ovat positiivisia, hankkeessa tarkastellaan mahdollisuutta pilotoida johtamisvarjostusta toisen ryhmän kanssa vuonna 2019.

Hankkeen yksi keskeisimmistä tavoitteista on rakentaa hankkeen kokemuksien ja pilottien pohjalta työelämälähtöisen lukion toimintakulttuurin viitekehys tai malli. Tämän ideointi ja mallintaminen aloitetaan heti lukuvuoden alkaessa hankkeen toteuttajien ja asiantuntijaopettajien asiantuntemusta käyttäen. Lukuvuonna keskeinen toimenpide on myös arvioida hanketta ja sen hyötyä kohderyhmille sekä kehittää arvioinnin avulla kehittämistyötä entistä paremmin palautteen pohjalta.

Lisäksi luvassa on erilaisia kehittämistapaamisia ja tietoiskuja, joilla voidaan tukea lukioiden kehittämistoimenpiteitä ja yhteistyötä työelämän, eri koulutuksen järjestäjien ja muiden kumppaneiden kanssa.

Kiitämme hankkeen puolivälissä yhteistyökumppaneita, jotka ovat olleet kanssamme toteuttamassa hanketta ensimmäisenä lukuvuonna sekä asiantuntijaopettajia viime lukuvuoden panostuksesta!

Innostavia kehittämishetkiä kaikille lukuvuonna 18-19 ja tavataan hankkeen parissa!

Hanketerveisin,

Suvi ja Susan

Viimeisimmät
Arkisto
bottom of page