top of page

Kohti tiimiopettajuutta

Lappeenrannan lukiokoulutus on mukana Tunne Työ –suunnittele ura –hankkeessa molempien kaupungin lukioiden voimin. Toimintasuunnitelmaan on kirjattu niin pedagogisia ratkaisuja kuin verkostoitumista muiden osatoteuttajien, korkeakoulujen kuin yrityselämän kanssa. Syksyllä 2017 opettajien ohjauskapasiteettia on otettu uudella tavalla käyttöön siirtymällä yksilökeskeisestä opettamisesta kohti tiimiopettajuutta. Tiimiopettajuus on tuonut tulleessaan myös laajemman oppiainerajat ylittävän yhteistyön, yhteistyön yritysten ja korkeakoulujen kanssa.

Kuva Pexels.com

Lappeenrannan Lyseon lukiossa aloitti tänä lukuvuonna tiimiryhmä, jonka tarkoituksena on suorittaa lukio-opinnot tiimiohjausryhmässä. Opiskelijoilla on jaksoittain kahden tai kolmen oppiaineen yhdistelmiä, ja muut aineet he opiskelevat opettajien valitsemien menetelmien mukaan, eivät välttämättä tiimeissä.

Opiskelijat jaettiin tiimeihin sattumanvaraisesti. Aineyhdistelmiä ovat esim.:

- opinto-ohjaus ja psykologia - englanti ja maantiede - biologia ja kemia - historia ja uskonto - kuvataide, musiikki ja äidinkieli

Tiimiryhmä tekee yritysyhteistyötä Etelä-Karjalan Osuuskaupan kanssa. Opiskelijat ovat olleet mm. mukana järjestämässä heille tapahtumia ja he ovat kokeneet yritysyhteistyön mielekkäänä toimintana opiskelun ohessa. Suurimpana haasteena on ollut yhteistyö: opiskelijoilla tiimityöskentelytaitojen ja opettajilla aikataulujen yhteensovittamisen osalta.

Kimpisen lukiossa ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat opiskelivat 4 – 5 hengen tiimeissä koko toisen jakson ajan. Heidät jaettiin tiimeihin mahdollisimman heterogeenisesti Belbinin testin ja opettajien havaintojen perusteella. Vuosikurssi oli jaettu puoliksi ja he opiskelivat seuraavia aineita:

”Atomikalat” - äidinkieli - englanti - kemia - biologia - opinto-ohjaus (2/3 kurssi) - tietotekniikka (1/2 kurssi)

”Humanoidit”

- äidinkieli - englanti - historia - uskonto - opinto-ohjaus (2/3 kurssi) - tietotekniikka (1/2 kurssi)

Näiden lisäksi pitkän matematiikan valinneilla oli vielä matematiikan 2. kurssi. Opettajia tiimijaksolla oli 11 ja he toimivat opiskelijaryhmien ohjaajina ainerajat ylittäen. Opiskelijat aikatauluttivat itse tekemisensä, ja vapaus toi mukanaan myös vastuunkantoa.

Ensimmäinen tiimijakso toi mukanaan sekä onnistumisen kokemuksia että kehittämistarpeita. Opettajat kokivat hyvin mielekkääksi yhteisen tekemisen ja toistensa oppiaineisiin perehtymisen. Sekä erityisesti sen, että opiskelijoihin tutustui jakson aikana aivan uudella tavalla. Erityisesti ne tiimijakson opettajat, jotka ovat myös ensimmäisen vuosikurssin ryhmänohjaajia, kokivat tutustuneensa omaan ohjausryhmäänsä tiimijakson aikana paremmin kuin moneen aiempaan ohjausryhmäänsä koko lukio-opintojen aikana. Onnistumisen kokemuksia olivat mm. nähdä tiimien hitsautuvan vaikeuksien jälkeen yhteen.

Oli ajoittain jopa liikuttavaa nähdä opiskelijoiden innostus, tuotteliaisuus, lahjakkuus ja panostus.

Aluksi yritimme tehdä kaiken yhdessä ja jälkikäteen voi sanoa, että meidän olisi pitänyt jakautua aiemmin puoliksi suunnittelemaan oman tiimiopettajaryhmämme kesken. Tämä sekä yhteisen ajan puute ensimmäisessä jaksossa ovat suurimmat kehittämistarpeet.

Lisää Kimpisen lukion tiimijaksosta voitte lukea Lappeenrannan asukaslehden sivuilta 4-5

https://issuu.com/nitroid/docs/lpr_asukaslehti_1_2018_issuu.​

Työelämään tutustuminen (TET) starttasi myös

Lappeenrannan Lyseon lukiossa järjestettiin toisen vuoden opiskelijoille syksyn aikana myös yhden päivän TET toisen jakson päätteessä. Opiskelijoilla oli mahdollisuus suorittaa TET päättöviikolla sinä päivänä, jolloin heillä oli opo -kurssin palkki. TET oli mahdollista suorittaa esim. työntekijän varjostuksena tai tutustumalla johonkin projektiin. TET koettiin pääosin hyvänä juttuna. Ajoitus toimi helposti näin, mutta TET voisi olla pidempikin. Jatkossa TET:ä on tarkoitus ohjata tekemään enemmän akateemisilla aloilla.

Viimeisimmät